Strážovské vrchy

Strážovské vrchy

Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy sa nachádza na strednom Slovensku a viaže sa na dva orografické celky, Strážovské vrchy a Súľovské vrchy. Pestrú a zložitú geologickú stavbu predstavuje zastúpenie viacerých subtatranských príkrovov (manínsky, krížňanský, chočský, strážovský), v dôsledku čoho na území vystupujú najmä vápence a dolomity. Typickými horninami Súľovských skál sú bazálne zlepence. Turisticky preferovanejšia je skôr severná časť pohoria, tesne susediaca s už spomínanými Súľovskými vrchmi a Lúčanskou Malou Fatrou.